ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

 ἔτος 2012 ξεκίνησε τό ἔργο: ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ
ΝΑΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, ὁλοκληρώ-θηκε τόν Δεκέμβριο τοῦ 2013 καί στίς 25 Ἰανουαρίου 2014 ἔγιναν τά θυρανοίξιά του
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νικαίας καί Κορυδαλλοῦ κ. Ἀλέξιο.
Κατά τή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν στερέωσης τοῦ Βυζαντινοῦ Ναοῦ τῶν Ταξιαρχῶν, πραγ-ματοποιήθηκαν ἀνακτήσεις, σύμφωνα μέ τήν ἀρχιτεκτονική πού πιθανότατα παρουσίαζε
ὁ ναός τή Βυζαντινή περίοδο. Μέ βάση τήν ἀρχική μελέτη, ὁ ναός ἀνήκει στό βυζαντινό τύπο τοῦ τρίκογχου ναοῦ μέ τροῦλο, ὁ ὁποῖος ἐπεκτάθηκε σέ μεταγενέστερη ἐποχή μέ ἕνα
νάρθηκα στά δυτικά. Οἱ ἀνασκαφικές ἐργασίες, ὅμως, πού πραγματοποιήθηκαν στό ἐσωτε-ρικό του ναοῦ ἀποκάλυψαν παλαιότερα θεμέλια στήν περιοχή τοῦ νάρθηκα, καθώς καί ἕνα
βυζαντινό νόμισμα (φόλλις), πού πιθανότατα τοποθετεῖται στά τέλη τοῦ 10ου ἤ στίς ἀρχές
τοῦ 11ου αἰώνα. Ἐπίσης μετά τήν καθαίρεση τοῦ νότιου ἐσωτερικοῦ τοίχου τοῦ νάρθηκα,
παρουσιάστηκε τόξο (καμάρα) ἀποτελούμενο ἀπό ἀργούς λίθους. Ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα
ὁδηγοῦν στό συμπέρασμα ὅτι πιθανότατα ὑπῆρχε προέκταση τοῦ ναοῦ δυτικά ἤδη ἀπό τή
βυζαντινή περίοδο.
Οἱ ἀρχαιολογικές ἀνασκαφές στό ἐσωτερικό τοῦ κυρίως ναοῦ ἀποκάλυψαν βυζαντινό
δάπεδο ἀποτελούμενο ἀπό λιθόπλακες καί κροκάλες. Τή βάση τῆς ἀρχικῆς Ἁγίας Τρά-πεζας ἀποτελοῦσε ἕνας ὀκταγωνικός κιονίσκος, ὁ ὁποῖος διατηρήθηκε καί ἀποτελεῖ τή
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 10ου αι. μ. Χ.
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
βάση τῆς σημερινῆς Ἁγίας Τράπεζας τοῦ ναοῦ, μπροστά ἀπό τήν ὁποία ἐντοπίστηκε μία
μικρή κρύπτη, βάθους περίπου ἑνός μέτρου, ἐντός τῆς ὁποίας φυλάσσονται ὀστᾶ, πιθα-νότατα ἱερά λείψανα. Στή νότια κόγχη τό ναοῦ ἐντοπίστηκε συλημένος τάφος πού πε-ριεῖχε ἀνακομιδές καί κύριες ταφές πιθανότατα μοναχῶν. Μία ἀπό τίς κύριες ταφές πού
ἐντοπίστηκαν εἶναι χαρακτηριστική, καθώς συνοδευόταν ἀπό μικροευρήματα, ὅπως μία
πήλινη ἀγνύθα (ὑφαντικό βάρος) καί ἕνα πήλινο μυροδοχεῖο, τά ὁποῖα τοποθετοῦνται
καί αὐτά χρονικά στή Βυζαντινή περίοδο. Οἱ ἀνασκαφές ἐπίσης ἔφεραν στό φῶς τμήματα
λαξευμένων καί σκαλιστῶν μαρμάρων, πού ἴσως ἀποτελοῦσαν τμήματα τοῦ βυζαντινοῦ