ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
του Βασίλη Κατσαφάδου
Δικηγόρου-Αναπλ. Τομεάρχη Δικαιοσύνης του
ΠΑΣΟΚ
 Η σημερινή πολύπλευρη κρί-ση, κρίση οικονομική, πολι-τική, κοινωνική, ηθική αλλά

και κρίση αξιών, θεσμών και

αντιπροσώπευσης , οφείλεται

σε μεγάλο βαθμό στο


αναμφισβήτητο γεγο-νός ότι η επί δεκαετίες

κομματική εκποίηση του

κρατικού μηχανισμού ξε-πέρασε τα όρια της

οικονομικής αντοχής.

Έτσι η πελατειακή πολιτική προχώρησε

ως την αυτοκαταστροφή της και είναι πλέον

υποχρεωμένη να βάλει όρια στον εαυτό της.

Η νομή της εξουσίας μέσω της δημιουργίας

πελατειακών δικτύων προς όφελος αυτά-ρεσκων και φιλόδοξων κομματικών στελε-χών και ανεπάγγελτων μανδαρίνων, πρέπει

σθεναρά και χωρίς εξαιρέσεις να αποκρού-εται από το σύνολο της κοινωνίας. Εξίσου

σθεναρά πρέπει να αποκρούεται όμως και

η πλειοδοσία εξωφρενικών υποσχέσεων,

δημαγωγικών εξάρσεων και λαϊκιστικών

κραυγών ‘’προς τέρψιν των ώτων’’ και μόνο.

Απαιτείται σύντομα αλλαγή παραδείγματος!

Αναντίρρητα, η χώρα έχει ανάγκη από ένα

συνεκτικό, κοστολογημένο και εφαρμόσιμο

στρατηγικό εθνικό σχέδιο εξόδου από την

κρίση μέσω της ανασυγκρότησης των πα-ραγωγικών δομών και των πλουτοπαραγωγι-κών πηγών, καθώς και της αξιοποίησης των

συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων. Αναγκαία

όμως συνθήκη για όλα τα παραπάνω είναι η

έγκαιρη, ποιοτική και αποτελεσματική απο-νομή της Δικαιοσύνης. Όσο οι ρυθμοί της

Δικαιοσύνης θα εξακολουθούν να χαρακτη-ρίζονται από τη σημερινή εξωφρενική βρα-δύτητα, το επενδυτικό τοπίο δεν πρόκειται

να αλλάξει ουσιαστικά. Αναπόφευκτη συνέ-πεια αυτού θα είναι η αποτυχία της όποιας

αναπτυξιακής εθνικής προσπάθειας στο

άμεσο μέλλον. Συνιστά επομένως πρώτη

προτεραιότητα της πολιτείας, η εξασφάλιση

των συνθηκών εκείνων (επαρκής αριθμός

δικαστών και δικαστικών γραμματέων, σύγ-χρονο θεσμικό πλαίσιο, κατάλληλες υλικοτε-χνικές υποδομές κ.λπ.), ώστε η Δικαιοσύνη,

με την ουσιαστική συνδρομή ενός αξιοβίω-του και αξιοπρεπούς δικηγορικού σώματος

(το οποίο, δυστυχώς, τα πολλά τελευταία

χρόνια συνεχώς απαξιώνεται), να επιτελέσει

το έργο της ακριβοδίκαιης απονομής του

δικαίου και της διασφάλισης των ατομικών

και κοινωνικών ελευθεριών των πολιτών,

αλλά και να αποτελέσει τον καταλύτη της

οικονομικής ανάπτυξης του τόπου. Η ποι-οτική αναβάθμιση ,συνεπώς, της Δικαιοσύ-νης και η μέριμνα της πολιτείας για όλους

τους φορείς που την απαρτίζουν και την

συνεπικουρούν στη λειτουργία της, συνιστά

κορυφαία επιλογή προς την κατεύθυνση

της αναπτυξιακής άνθησης, της οικονομικής

ανάκαμψης και της κοινωνικής αποσυμπίε-σης. Ας μην εξακολουθεί να μας διαφεύγει

αυτός ο κρίσιμος παράγοντας πλέον ,όπως

για πολλές δεκαετίες,δυστυχώς,συμβαίνει…